მაგისტრატურა

თსას-ის უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) მაგისტრანტობის კანდიდატის ჩარიცხვა და სტუდენტის სტატუსის მინიჭება ხდება თსას-ის მიერ ორგანიზებული შიდა გამოცდ(ებ)ის შედეგების საფუძველზე.

თსას-ის მიერ განსაზღვრული გამოცდის/გამოცდების ჩაბარების მიზნით მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის პერიოდის ხანგრძლივობა არ შეიძლება იყოს მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის თაობაზე რექტორის აქტის სასწავლებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებიდან 10 კალენდარულ დღეზე ნაკლები;

მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადები დგინდება რექტორის მიერ გამოცემული შიდანორმატიული აქტით, რომელიც განთავსდება სასწავლებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე;

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამები
მიღება მაგისტრატურაში