• საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
 • სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია

  დოქტორანტურაში ჩარიცხვის წესი

  დოქტორანტურაში მიღება ცხადდება შემოდგომის სემესტრისათვის დამტკიცებული სადოქტორო პროგრამის საფუძველზე;

  დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველს რექტორის სახელზე შეაქვს წერილობითი განაცხადი, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს შესაბამისი სადოქტორო პროგრამა.

  განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს:
  ა) მონაცემები განათლებისა და შრომითი საქმიანობის შესახებ (CV);
  ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  გ) თეოლოგიის მაგისტრის ან ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მონათესავე დარგში აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი;
  დ)შესაბამისი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის შუამდგომლობა და მისი რეცენზია დოქტორანტის მიერ სპეციალობის მიხედვით წარმოდგენილ რეფერატზე ან გამოქვეყნებულ ნაშრომზე;
  ე) მოძღვრის რეკომენდაცია;
  ვ) ორი ფოტოსურათი 3\4 დისკთან ერთად;
  ზ)დოქტორანტობის კანდიდატის საბუთების მიღების საკითხს წყვეტს თსას-ის სამეცნიერო საბჭო;
  თ) სხვა დოკუმენტები, რომელთაც შეიძლება ითხოვდეს კონკრეტული პროგრამა;

  დოქტორობის კანდიდატს მოეთხოვება ერთ-ერთი ევროპული (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, ახალი ბერძნული, რუსული) ენის ცოდნა არანაკლებ B2 დონეზე (უცხო ენის გამოცდისაგან თავისუფლდებიან B2 დონის დამადასტურებელი დიპლომის ან სერტიფიკატის მქონე პირები);
  თსას-ის სამეცნიერო საბჭოს დადგენილებით შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს დამატებითი მოთხოვნები;
  დოქტორანტურაში ჩარიცხვა ხდება წინასწარი გასაუბრების, სპეციალობასა და უცხო ენაში გამოცდებზე მიღებული შედეგების მიხედვით;
  დოქტორანტურაში ჩარიცხვისას ყურადღება ექცევა აკადემიურ მოსწრებას (სამაგისტრო შრომების შეფასებასა და სამაგისტრო Dდიპლომის დანართს);
  დოქტორანტების ჩარიცხვის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს თსას- ის სამეცნიერო საბჭო და ამტკიცებს თსას-ის რექტორი;
  დოქტორანტად ჩარიცხვაზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში თსას-ის რექტორი გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს;
  დოქტორანტს ენიშნება შესაბამისი ცენზისა და კვლევის გამოცდილების მქონე სამეცნიერო ხელმძღვანელი;

  თსას-ს, სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელსა და დოქტორანტს შორის იდება სამმხრივი ხელშეკრულება, რომელშიც განისაზღვრება მხარეთა ვალდებულებები და უფლებები. ხელშეკრულების ნაწილია დოქტორანტის ინდივიდუალური გეგმა.

  ჩარიცხული დოქტორანტების საკვალიფიკაციო ნაშრომს ამტკიცებს სადისერტაციო საბჭო ხმათა უმრავლესობით.