• საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
 • სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია

  თანამშრომელთა მოვალეობები

  1. ელდარ ბუბულაშვილი – დოქტორანტურის ხელმძღვანელი
  2. ნანა ბრეგაძე – დოქტორანტურის ხელმძღვანელის თანაშემწე
  ა) მოწვეული პედაგოგებისათვის შრომის ანაზღაურების უზრუნველყოფა და მათი დოკუმენტაციის მოწესრიგება;
  ბ) დოქტორანტურაში მისაღებ გამოცდებთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება;
  გ) შუალედური და დასკვნითი საგამოცდო უწყისების შედგენა და მათი კომპიუტერული ვერსია;
  დ) თითოეული დოქტორანტის პირადი საქმეების მოწესრიგება და მათი კომპიუტერული ვერსია;
  ე) ყოველდღიური კონტაქტი დოქტორანტებთან და პედაგოგებთან;
  ვ) დოქტორანტურის საქმიანობის ამსახველი კომპიუტერული ბაზის შექმნა;
  ზ)სასწავლებლის შესაბამის სამსახურებთან (იურისტი, სწავლული მდივანი) ურთიერთთანამშრომლობით კონკურსით ჩარიცხული დოქტორანტების იურიდიული ბაზის მოწესრიგება;
  თ) სხვადასხვა დავალებების შესრულება.
  3. მაია ტალახაძე – დოქტორანტურის სპეციალისტი
  ა)დოქტორანტურის სასწავლო და სამეცნიერო პროცესებთან დაკავშირებული დოკუმენტებისა და მასალების მოწესრიგება;
  ბ) დოქტორანტურის საქმიანობის ამსახველი მასალების განთავსების უზრუნველყოფა სასწავლებლის ვებ–გვერდზე;
  გ) ურთიერთობა სადოქტორო პროგრამის მიმართულების ხელმძღვანელებთან და კათედრის გამგეებთან;
  დ) ურთიერთობა პროფესორ–მასწავლებლებთან და მათ მიერ შედგენილი დოკუმენტაციის გაკონტროლება;
  ე) ურთიერთობა სასწავლებლის ადმინისტრაციასთან;
  ვ) სხვადასხვა დავალებების შესრულება.
  4. დეკანოზი აბრაამ სოლომნიშვილი – დოქტორანტურის სასწავლო პროცესის მართვის კოორდინატორი
  ა) დოქტორანტურის სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით მუდმივი კონტაქტი სასწავლებლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან;
  ბ) კონტროლი სილაბუსებზე;
  გ) სადოქტორო–საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართება სილაბუსებთან;
  დ) ლექციების შემოწმება; როგორ თანხვედრაშია სალექციო თემა სილაბუსთან; პროგრამისა და სილაბუსის გათვალისწინებით დროზე და ხარისხიანად ტარდება თუ არა სემინარები და შუალედური გამოცდები;
  ე) დასკვნითი გამოცდების კონტროლი;
  ვ) სასწავლო პროცესისათვის საჭირო დოკუმენტაციის გადახალისება და მომზადება;
  ზ) სხვადასხვა დავალებების შესრულება.
  5. ელენე შუბლაძე – დოქტორანტურის სამეცნიერო პროცესის კოორდინატორი
  ა) დოქტორანტურის სამეცნიერო მუშაობის მიზნით მუდმივი კონტაქტი სასწავლებლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან;
  ბ) დოქტორანტებისათვის სადისერტაციო თემის დამტკიცებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება;
  გ) მუდმივი კონტროლი დოქტორანტის სემინარისა და კოლოქვიუმის მიმდინარეობაზე;
  დ) სასწავლებლის ადმინისტრაციის დახმარებით დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარების ორგანიზება და ხელშეწყობა მათი სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნებაში;
  ე) ურთიერთობა სადისერტაციო საბჭოსთან და სადისერტაციო საბჭოს მდივნისთვის დახმარების გაწევა, სადისერტაციო საბჭოს ოქმისა და სხვა დოკუმენტაციის მოწესრიგება. მისი კომპიუტერული ვერსიის შექმნა;
  ვ) სხვადასხვა დავალებების შესრულება.
  6. მერაბ ვაჩნაძე – დოქტორანტურის კონსულტანტი
  ა) ურთიერთობის დამყარება წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და სხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით;
  ბ) თბილისის სასულიერო აკადემიის დოქტორანტთა ჩართვა სხვა უმაღლეს სასწავლებელთა სამეცნიერო მუშაობაში; მათი მონაწილეობა კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში, სამეცნიერო კონტაქტების დამყარება.
  გ) თბილისის სასულიერო აკადემიის დოქტორანტების სამეცნიერო ნაშრომების გამოცემისათვის ხელშეწყობა; სხვა უმაღლესი სასწავლებლის სამეცნიერო წრეებთან ერთად ერთიანი სამეცნიერო კრებულის გამოცემა;
  დ) კონსულტაცია გაუწიოს დოქტორანტებს;
  ე) თვალყური ადევნოს ლექცია–სემინარების მიმდინარეობას; მოახდინოს პედაგოგებისა და დოქტორანტების აღრიცხვა;
  ვ) დაესწროს შუალედურ და დასკვნით გამოცდებს და თავისი შეხედულება წერილობით წარმოგვიდგინოს;
  ზ) სხვადასხვა დავალებების შესრულება.
  7. მარინა გაფრინდაშვილი – დოქტორანტურის კოორდინატორი
  ა) სადისერტაციო ნაშრომის რეზიუმისა და სადისერტაციო მაცნეს ინგლისურ ენაზე თარგმნა და მომზადება გამოსაცემად;
  ბ) საჭიროების შემთხვევაში ინგლისური ენიდან ლექციის სინქრონული თარგმნა;
  გ) ინგლისურენოვან ქვეყნებში არსებულ მართლმადიდებლურ სასულიერო სასწავლებლებთან კავშირის დამყარება და მათი გამოცდილების გაზიარება;
  დ) ლექცია– სემინარებისათვის თვალყურის დევნება და წერილობითი დასკვნის წარმოდგენა;
  ე) მისაღებ გამოცდებში ჩართულობა;
  ვ) დასწრება შუალედურ და დასკვნით გამოცდებზე;
  ზ) სხვადასხვა დავალებების შესრულება.

  8. ლულუ უსტიაშვილი – დოქტორანტურის კოორდინატორი
  ა) სადისერტაციო ნაშრომის რეზიუმისა და სადისერტაციო მაცნეს რუსულ ენაზე თარგმნა და მომზადება გამოსაცემად;
  ბ) საჭიროების შემთხვევაში რუსული ენიდან ლექციის სინქრონული თარგმნა;
  გ) რუსულენოვან ქვეყნებში არსებულ მართლმადიდებლურ სასულიერო სასწავლებლებთან კავშირის დამყარება და მათი გამოცდილების გაზიარება;
  დ) ლექცია– სემინარებისათვის თვალყურის დევნება და წერილობითი დასკვნის წარმოდგენა;
  ე) დასწრება შუალედურ და დასკვნით გამოცდებზე;
  ვ) სხვადასხვა დავალებების შესრულება.

  9. ჯული შოშიაშვილი – დოქტორანტურის კოორდინატორი
  ა) კონტროლი მეორე ცვლაში მიმდინარე ლექცია–სემინარებზე;
  ბ) შუალედური და ძირითადი გამოცდების კონტროლი. პედაგოგთა გაფრთხილება მკაცრად დაიცვან გამოცდების მითითებული გრაფიკი. წერილობით წარუდგინოს შუალედური და ძირითადი გამოცდების შედეგები დოქტორანტურის ხელმძღვანელს და სასწავლებლის პრორექტორს;
  გ) პროფესორ–მასწავლებლებს მოსთხოვოს, თუ რომელი დოქტორანტი აცდენს სისტემატურად ლექცია–სემინარებს. აღნიშნულის შესახებ აცნობოს პრორექტორს და დოქტორანტურის ხელმძღვანელს;
  დ) სასწავლებლის ფარგლებს გარეთ ჩატარებული ლექციების შემოწმება;
  ე) შუალედურ და დასკვნით გამოცდებზე დასწრება;
  ვ) ყოველი კვირის ბოლოს სასწავლებლის პრორექტორს, დეკანოზ ბესარიონ ცინცაძეს, წერილობით წარუდგინოს დასკვნა მეორე ცვლაში მიმდინარე ლექცია–სემინარების შესახებ;
  ზ) სხვადასხვა დავალებების შესრულება.