საბუთების ნუსხა

თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში ნებისმიერ პროგრამაზე შემსვლელმა აბიტურიენტებმა უნდა წარმოადგინონ:

  1. თხოვნა რექტორის სახელზე;
  2. ავტობიოგრაფია;
  3. განათლების მოწმობის დედანი და ასლი;
  4. ფოტოსურათი 3X4 (4 ცალი) ელექტრონული ვერსიით;
  5. მოძღვრის დახასიათება-რეკომენდაცია (მოძღვრის მისამართისა და ტელეფონის მითითებით), დამოწმებული შესაბამისი ეკლესიის ბეჭდით. თბილისის სასულიერო აკადემიასა (თეოლოგია, სამაგისტრო პროგრამა) და სემინარიაში (თეოლოგია, საბაკალავრო პროგრამა) შემსვლელთათვის მოძღვრის დახასიათება ეპისკოპოსის რეზოლუციით უნდა იყოს დამოწმებული;
  6. პირადობის მოწმობის დედანი და ასლი.
  7. ამონაბეჭდი ვებგვერდიდან (naec.ge) ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამოცდის ქულისა და საგამოცდო- საიდენტიფიკაციო კოდის მითითებით( საბაკალავრო პროგრამებზე შემსვლელთათვის).